Rada Nadzorcza

Henryk Pietraszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE

1968 – 1973 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
Wydział Ekonomiki Produkcji
Kierunek : ekonomika i organizacja przemysłu

1994 – 1995 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Podyplomowe Studium Bankowości

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Od sierpnia 2017 roku – Własna działalność gospodarcza – Doradztwo dla Przedsiębiorców
W latach 2016 – 2019 Mentor i Konsultant PARP w programie Early Warning skierowanym do przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w procesach naprawy i restrukturyzacji ich firm.
Od 07.2013 – 16.01.2017 r. – Doradca Zarządu Nest Bank S.A.
Członek zespołu Związku Banków Polskich ds. instrumentów finansowych dla MSP na szczeblu regionalnym, krajowym i UE. Dobra znajomość procesów restrukturyzacji i windykacji kredytów. Ekspert PARP ds. Programu Polska Wschodnia
Od 14.10.2009 – 30.06.2013 – FM Bank – Prezes Zarządu
08. 06. 2006 – 07. 03. 2008 – NOBLE BANK S.A. w Warszawie – Prezes Zarządu
16. 08. 2003 – 07. 06. 2006 – Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie
Prezes Zarządu

15.12.1998 r. – 14.08. 2003 – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Wiceprezes Zarządu – od 20.03.2002 do 15.08.2003 r.
Dyrektor zarządzający ds. kredytów – od 15.12.1998 do 19.03.2002r.

1996.09.01 -14.12.1998 – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dyrektor Departamentu Kredytów, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

1994 –1996 Polski Bank Inwestycyjny S.A.

Departament Marketingu – Dyrektor Departamentu.
Departament Bankowości Detalicznej – Dyrektor Departamentu.

1992 – 1993 – SWISS TRADING S.A. – Członek zarządu – Dyrektor
Powierzone zadania: zarządzanie firmą, rejestracja, promocja i dystrybucja leków dla hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali itd.
1973 – 1992 – INCO-VERITAS Sp. z o. o.
Dyrektor ds. Rozwoju i Wykorzystania Majątku w Zarządzie Spółki – 1989 – 1992

INNE:

Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ryzyka bankowego, marketingu i sprzedaży , zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem

1993 rok – Egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach
Skarbu Państwa – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.

Od 2007 – 2011 Wiceprzewodniczący RN J.W. Construction S.A.

2001-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ Leasing Sp. z o.o.

1999 – 2000 – Członek Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A.

Grzegorz Pilch

WYKSZTAŁCENIE

1989 – 1995
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania,
specjalizacja : rachunkowość

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

10.2009 – 06.2020
Prezes Zarządu VRG SA
07.2008 – 10.2009
Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA
03.2001 – 07.2008
Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Alma Market SA
05.1999 – 03.2001
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA
09.1993 – 05.1999
Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy
dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

DODATKOWE KWALIFIKACJE

INSTAL KRAKÓW SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu
KANCELARIA MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej
W.KRUK SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2014-06.2020
DCG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2008-02.2020

Roman Żelazny

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) .

W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji “Zacny Uczynek” działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa.

W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis SA.

Leszek Cwojdziński

WYKSZTAŁCENIE

Gen. dyw. pil. dr hab. inż. Leszek Cwojdziński – wychowanek Aeroklubu Poznańskiego, absolwent VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Studia skończył z wyróżnieniem w 1979 r.
W roku 1984 ukończył z tytułem mgr kierunek: pedagogika, specjalność psychologia lotnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuował kształcenie:
– w latach 2000-2001 studia podyplomowe – nazwa: „Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;
– w roku 2006 studia podyplomowe – nazwa: „Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”. Akademia Obrony NATO w Rzymie;
– w roku 2008 studia podyplomowe – nazwa: „Bezpieczeństwo i zarządzanie rezerwami” Operacyjne Studium Bundeswehry, Poczdam;
– w roku 2019 Doktor habilitowany inż., tytuł osiągnięcia naukowego: autorska monografia i cykl publikacji zatytułowany ogólnie: Użycie i eksploatacja pilotowanych i bezpilotowych platform w operacjach bojowych. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Od 1979 do 1985 r. pilot instruktor w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Po szkoleniu na Su-22, w 1986 r. w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, pełnił kolejno funkcje dowódcy klucza lotniczego, dowódcy eskadry, zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych. W 1992 r. ukończył Akademię Lotniczą Sił Powietrznych im. Jurija Gagarina . Obowiązki dowódcy 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu objął w 1996 r. Od 2000 r. dowódca 21 Bazy Lotniczej w Powidzu. W 2002 r. pełnił obowiązki dowódcy 3 Bazy Lotniczej we Wrocławiu. W 2003 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. Pracę doktorską z teledetekcji – rozpoznania obrazowego obronił w Wojskowej Akademii Technicznej w 2003 r. W dniu 15 sierpnia 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od 2005 r. Szef Lotnictwa Sił Powietrznych. W 2007 r. Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego WP. Dnia 15 sierpnia 2010 r. mianowany na stopień gen. dywizji, objął obowiązki Szefa Szkolenia Sił Powietrznych,. W latach 2012-2013 kierował Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON, współtwórca i pierwszy szef I3TO. Posiada nalot 2500 godzin na samolotach odrzutowych i tytuł pilota wojskowego klasy mistrzowskiej. Wyróżniony „Statuetką Ikara” i medalem „Zasłużony Pilot Wojskowy RP”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Lotniczej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2016 r. dyrektor programów wojskowych w Airbus Poland. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport na wydziale inżynierii transportu Politechniki Poznańskiej.

Tomasz Bartel

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności Fizyka i Informatyka, a także Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie w specjalności Informatyka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie.
Od ponad 25 lat związany z branżą IT. Przez wiele lat pracował jako specjalista a następnie na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w firmach z grupy 500 największych przedsiębiorstw na świecie (Fortune 500) takich jak Cisco Systems, IBM oraz Riverbed. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych. Od czterech lat związany z Grupą Passus S.A. w ramach której odpowiada za rozwój i ekspansję na rynki Europejskie produktów i usług pod marką Sycope. W przeszłości zasiadał również w organach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych jak również publicznych notowanych na rynku New Connect.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółce – Sycope Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Pan Tomasz Bartel nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Tomasz Bartel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.